ปีการศึกษา 2560

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560

 ลำดับที่รหัสและชื่อวิชา กลุ่ม SD 
คะแนนผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15    
 16    
 17    
 18    
 19    
 20    

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2560

 ลำดับที่รหัสและชื่อวิชา กลุ่ม SD 
คะแนนผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15    
 16    
 17    
 18    
 19    
 20    


รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 3/2560

 ลำดับที่รหัสและชื่อวิชา กลุ่ม SD 
คะแนนผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15    
 16    
 17    
 18    
 19    
 20    

Comments