ติดต่องานประกัน ฯ

                                                                         งานประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                             คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญุรี

                                                                เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี 

                                                                            จังหวัดปทุมธานี 12110

                                                                     E-mail: enrmuttqa@gmail.com

                                               Facebook: งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

                                                                            Tel: 02-549-3597-8

                                                                              Fax: 02-549-3598