หน้าแรก

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ในกลุ่ม ค2 คือเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เน้นระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.. 2557 – 2561) ประกอบด้วยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ จำแนกเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จำนวน 7 ตัวบ่งชี้และ  ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้