ระดับหลักสูตร

แบบรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • สาขาวิชาวิษวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
    วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Comments