เกี่ยวกับงานประกัน

        งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีบุคลากรที่กำกับดูแลในหน่วยงานในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารของคณะอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

     “คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และของภูมิภาคอาเซียน

 ปณิธาน

       “รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

 วิสัยทัศน์

        “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

 พันธกิจ

1.       จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน

2.       สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน

3.       ให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และทดสอบทางวิศวกรรมให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน

4.       ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5.       จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า

6.       สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 

เป้าประสงค์

1.       บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.       มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.       ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.       มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.       บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

6.       มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

อัตลักษณ์

วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

เอกลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มืออาชีพชั้นนำระดับสากล 

Comments