โครงสร้างการบริหาร


         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยมีหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติและให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดจาก สกอ. ซึ่งมีโครงสร้างในการบริหารงานดังนี้

Comments