ผศ. ดร. พิพัฒน์ ปราโมทย์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
 ลำดับที่ชื่อผลงานวิจัย  วารสารที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่  น้ำหนักคะแนนที่ได้
 1    
 2    
 3    

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
 ลำดับที่ชื่อผลงานวิจัย  วารสารที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่  น้ำหนักคะแนนที่ได้
 1    
 2    
 3    

ผลงานเผยแพร่อื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำราง เอกสารประกอบการสอน (ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน)
 ลำดับที่ชื่อผลงานสำนักพิมพ์ปีที่เผยแพร่  น้ำหนักคะแนนที่ได้
 1    
 2    
 3    


ผลงานบริการวิชาการ
 ลำดับที่ชื่อโครงการบริการวิชาการ วัน / เดือน/ ปีงบประมาณ  เลขหนังสืออ้างอิง
 1    
 2    
 3    

ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ลำดับที่ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วัน / เดือน/ ปีงบประมาณ  เลขหนังสืออ้างอิง
 1    
 2    
 3    


การสัมมนา อบรม เป็นวิทยากรด้านต่าง ๆ 
 ลำดับที่ชื่อโครงการ วัน / เดือน/ ปีสถานที่ เลขหนังสืออ้างอิง
 1    
 2    
 3