10.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ

1. ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ

2. ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

3. ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

4. รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

5. อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

6. ผศ. ระพี  กาญจนะ

7. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต

8. ผศ. ดร. ศิวกร อ่างทอง

9. ผศ. ชลิตต์ มธุรสมนตรี

10. ผศ. มนตรี น่วมจิตร์

11. อาจารย์สมควร แววดี

12. อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี

13. อาจารย์กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์

14. อาจารย์จงกล สุภารัตน์

15. ผศ. ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

16. อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

17. ผศ. สญชัย เข็มเจริญ

18. ผศ. ไพฑูรย์ พูลสุขโข

19. ผศ. ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

20. ผศ. ประจักษ์ อ่างบุญตา

21. ผศ. ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

22. ดร. อนินท์ มีมนต์

23. ผศ. นฤทธิ์ คชฤทธิ์

24. ผศ. สมศักดิ์ แก่นทอง

25. ผศ. พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์

26. ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ

27. อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม

28. ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์

29. ผศ. ศุภเอก ประมูลมาก

30. ผศ. ดร. กุณฑล ทองศรี

31. อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

32. อาจารย์ชวลิต อินปัญโญ

33. อาจารย์ไพศาล ทองสงค์

Comments