ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1. ผศ. นิรชร นกแก้ว

2. อาจารย์รำพึง ชัยหลีเจริญ

3. ผศ. ดร. จินดารัตน์ มณีเจริญ

4. ผศ. ประกาศ ทองประไพ

5. ผศ. ไพฑูรย์ กิติสุนทร

6. ผศ. สุคม ลิปิเลิศ

7. ผศ. มาโนช รุจิภากร

8. ผศ. ดร. ปิติศานต์ กร้ำมาตร

9. ผศ. ดร. พุทธพล ทองอินทร์ดำ

10. อาจารย์ประชุม คำพุฒ

11. ดร. วีระศักดิ์ ละอองจันทร์

12. อาจารย์บุญชัย ผึ้งไผ่งาม

13. อาจารย์ศุภกร ศิรพจนกุล

14. อาจารย์อมเรศ บกสุวรรณ

15. อาจารย์สุธี ปิยะพิพัฒน์

16. อาจารย์กำธรเกียรติ มุสิเกต

17. อาจารย์ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์

18. ผส. สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ

19. อาจารย์จตุพล ตั้งปกาศิต

20. Asst. Pro. Dr. Meng Jing

21. ดร. ประภาส วันทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

22. ดร. กุลยา สาริชีวิน

23. ผศ. อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์

24. อาจารย์สมพิศ ตันตวรนาท

25. อาจารย์ฐนียา รังษีสุริยะชัย

26. อาจารย์ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

Comments