ภาควิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

1. อาจารย์วีรศักดิ์ หมู่เจริญ

2. รศ. ดร. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

3. รศ. ดร. รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์

4. ผศ. ดร. เกรียงไกร แซมสีม่วง

5. อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

6. อาจารย์จุลพงศ์ พฤกษะศรี

7. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

8. ผศ. ดร. ดลหทัย ชูเมฆา

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

9. ผศ. ดร. สานิตย์ดา เตียวต๋อย

10. อาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง

11. อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง

12. อาจารย์ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ

13. อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

14. ผศ. ดร. อภินันท์ วัลภา

15. ผศ. ดร. สุนัน  ปานสาคร

16. อาจารย์วิรัช แสงสุริยฤทธิ์

17. ผศ. มโน สุวรรณคำ

18. อาจารย์ชาญณรงค์ วันทา

19. อาจารย์พฤกษา สวาทสุข

20. อาจารย์พิมพ์สิรี สุวรรณ

Comments