ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมสิ่งทอ

1. อาจารย์บิณฑสันต์ ขวัญข้าว

2. ผศ. ดร. สมนึก สังข์หนู

3. รศ. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

4. ผศ. ดร. พรรณราย รักษ์งาร

5. รศ. ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์

6. ผศ. นคร คงช่วย

7. ผศ. ดร. สมประสงค์  ภาษาประเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย - วิศวกรรมเคมีและสีสิ่งทอ

8. ดร. ปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักข์

9. ผศ. ปิยนุช จริงจิตร

10. ผศ. ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ

11. ผศ. ชวลิต  แสงสวัสดิ์

12. อาจารย์สุรพล  ตรงต่อศักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

13. ผศ. ดร. จันทนา สุดแดน

14. ผศ. ดร. อารียา ตงสาลี

15. ผศ. ดร. สุนีย์ หทัยวสีวงศ์

16. อาจารย์กฤษณ์ พุ่มเฟือง

17. ผศ. ดร. ศรีประไพ จุ้ยน้อย

18. ผศ. ดร. อรทัย ตั้งสิรินฤนาท

19. อาจารย์นารีรัตน์ จริยะปัญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย - วิศวกรรมพอลิเมอร์และเส้นใย

20. ดร. นที ศรีสวัสดิ์

21. อาจารย์สิริพรรณ เมธนาวิน

22. อาจารย์นรรจพร เรืองไพศาล
Comments