ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1. ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

2. อาจารย์ยศธน เหลืองภากร

3. ผศ. ดร. บุญยิ่ง นบนอบ

4. ผศ. ดร. จักรี ศรีนนท์ฉัตร

5. อาจารย์เกรียงศักดิ์ เหลือประเสริฐ

6. รศ. ดร. สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์

7. ผศ. ดร. จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร

8. อาจารย์อัครเดช รัตนพงษ์เพียร

9. ผศ. ดร. อำนวย เรืองวารี

10. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อำภา

11. ดร. วิเชียร อูปแก้ว

12. อาจารย์ทินวัฒน์ จังจริง

13. อาจารย์นิสิต ภูครองตา

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม

14. ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร

15. อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

16. ผศ. ปราชญ์ อัศวนรากุล

17. ผศ. ดร. จิรวัฒน์ คชสาร

18. อาจารย์ชวลิต รักเหลือ

19. อาจารย์นรกมล วงษ์ศิลป์

20. อาจารย์นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์

21. อาจารย์ฉัตรชัย โชคชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย

22. อาจารย์วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์

23. ผศ. ไพฑูรย์ รักเหลือ

24. อาจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต

Comments