วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่งานวิชาการและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2. เพื่อเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. เป็นเอกสารรวบรวมรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน้าเว็บย่อย (1): news