บุคลากร

      
     งานประกันคุณภาพ


 
                                                                                                                                                                     
      ผศ.ดร.พิพัฒน์  ปราโมทย์      
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
                                                                                                 E-mail: pipat.p@en.rmutt.ac.th
                                                                                                           Tel:02-549-3598


นางสาวเสาวลักษณ์ ทองคำแก้ว
                                                                                                      เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
E-mail: saowaluk.t@en.rmutt.ac.th
Tel:02-549-3597


นางสาวดวงเดือน  สาทพุ่ม
                                                                                                      เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
E-mail: duangduen.s@en.rmutt.ac.th
Tel:02-549-3598


 นางสาวชริณพร  ผาดศรี
 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
E-mail: charinporn.p@en.rmutt.ac.th
Tel:02-549-3598