รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

1.       ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

2.       ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะประจำปีการศึกษา2558

3.       ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

4.      ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

5.       ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

6.       ผลการตรวตประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Comments