วิสัยทัศน์ พันธกิจ

   วิสัยทัศน์

         “องค์กรผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานสากล”


    พันธกิจ         

         1.จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
         2.สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         3.ให้บริการงานวิชาการและบูรณาการองค์ความรู้จากผลงานวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
         4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
         5.จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล