ข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

        คณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ ผศ. ดร. ศิวกร อ่างทอง พร้อมด้วย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ และ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ดร. วินัย จันทร์เพ็ง ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน "โครงการนำร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์" ครั้งที่ 1 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร และประธานกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง  ขอแจ้งช่วงเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

        ด้วย สำนักงานประกันคุณภาพศึกษา ได้กำหนดช่วงเวลาในการตรวจประเเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 27 หลักสูตร ( ป.ตรี 15 หลักสูตร , ป.โท 10 หลักสูตร , ป.เอก 2 หลักสูตร ) ระหว่างในระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2559 (จำนวน 14 วันทำการ)
        เพื่อให้การเตรียมความมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ งานประกันคุณภาพ จึงขอแจ้งช่วงเวลาในการตรวจประเมินฯ หลักสูตรพร้อมทั้งรายละเอียดรหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตรที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมินฯ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Comments